Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:

Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische

Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument

producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een

overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak

tussen die derde en de ondernemer;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

 1. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering

van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail -

dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of

gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de

informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen

informatie mogelijk maakt;

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd

af te zien van de overeenkomst op afstand;

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en

producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor

verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en

met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 1. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter

beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen

herroepingsrecht heeft;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt

voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam/namen: 123waldo.nl

Whatsapp: +31(0)621988730

Bereikbaarheid: 24/7 (via whatsapp)

E-mailadres: info@waldo.ml

KvK-nummer: 76052311

Btw-nummer: NL003038818B55

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking

van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de

tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument

ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op

een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en

dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze

een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of

digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden

de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op

het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen

aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door

de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten

en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale

inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze

dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument

met klachten terecht kan;

 • o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding

inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of

digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de

wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op

afstand;

 • o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst

een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft

besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij

de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze

over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende

een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering

van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een

materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt

de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop

de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die

nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product

die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als

de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten

daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen

de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op

andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer

heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de

terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten

moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet

gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid

aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag

verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de

ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering

van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

o de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het

modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

o de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de

dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens

de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van

niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd

met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde

van de bedenktijd;

o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van

zijn toestemming; of

o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt

het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product

heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft

teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor

de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans

tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale

inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de

consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk

aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij

de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af

te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra

de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en

anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze

of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

11.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

13.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen

als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen

als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan

de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte

extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de

consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen

gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van

de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde

rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk

verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer

kenbaar heeft gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,

of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst

heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst

zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)

of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf

heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,

mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur

van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst

tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten

hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren

van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument

na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste

één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging

vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende

voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het

ontbreken van een bedenktermijn binnen 30 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer

de consument een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-

dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over

de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een

minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument

afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen

de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan

eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina

van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan

zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

 1. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de

klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of

uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te

leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het

hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd

aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag

(www.sgc.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer

heeft voorgelegd.

 1. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden

na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,

schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de

Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 1. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is

de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit

eerst aan de ondernemer.

 1. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,

zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer

schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst

dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.

Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van

vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de

bevoegde rechter.

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn

vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie

(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De

beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 1. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van

faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat

een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

gewezen.

 1. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten

geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de

methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie

Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende

bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de

Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het

bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de

rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na

toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in

kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per

bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument

uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt

€10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een

inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies

nakomt.

 1. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk

beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer

overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer

bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor

zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan

Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling

daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met

de Consumentenbond.

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe

geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke

wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest

gunstige bepaling zal prevaleren.